Obchodní podmínky

obchodní společnosti Michal Klemens, DiS.
se sídlem Výškovická 635/192, Ostrava, 70030, Ostrava, Česká republika
IČO: 73892351 (Dič CZ8107155562)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gastro-trade.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ("firmy") Michal Klemens, DiS.
se sídlem Výškovická 635/192, Ostrava, 70030, Ostrava, Česká republika,IČO: 73892351 (Dič CZ8107155562), evidující úřad Magistrát města Ostravy (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Pro produkty s uvedenou dostupností skladem nebo skladem v distribučním centru, je obvyklá doba dodání 2-5 pracovních dnů. V případě ojedinělého zboží, nebo nedostupnosti v distribučním centru, může být doba dodání až 1-30 týdnůKupující bude o době dodání zboží emailem informován po přijetí objednávky.

Skladem nebo Skladem v distribučním centru -  znamená, že zboží máme na skladě v Ostravě nebo v rámci České a Slovenské republiky. Může být ale i u našich dodavatelů v Holandsku, Německu atd.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří oznámení o odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitelePři žádosti o vrácení peněžních prostředků je potřeba vyplnit formulář na vrácení peněž a podepsaný nám jej zaslat emailem.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Spotřebitelská smlouva – je smlouva  kupní, smlouva o dílo, případně  jiné  smlouvy,  pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Prodávané zboží má zákonnou lhůtu pro uplatnění práva z vady (záruku) v délce 24 měsíců,  pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, nebo nedošlo k porušení záručních a obchodních podmínek.

2.3. Podnikatel, firma - kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Prodávané zboží má zákonnou lhůtu pro uplatnění práva z vady (záruku) v délce 12 měsíců, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, nebo nedošlo k porušení záručních a obchodních podmínek.

2.4. Skladem a Skladem v distribučním centru - jedná se o sklady zboží v Ostravě nebo v rámci České nebo Slovenské republiky nebo se jedná o sklady, které jsou umístěny v Holandsku, Německu a Itálii.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Údaje o kupujícím (jméno, adresa, IČ apod.) uvedené v objednávce jsou platné, závazné a nelze je v budoucnu měnit.

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.10. Prodejce si vyhrazuje právo, kdy určité zboží může být nabídnuto k prodeji pouze zákazníkům, kteří jsou podnikatelé (prodej na IČ) nebo firmy, viz. bod 2.3.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

Bankovní spojení:

CZK účet: 205 537 899/0600

IBAN: CZ04 0600 0000 0002 0553 7899

SWIFT: AGBACZPP

 

 (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a to nejpozději do 36 hodin od odeslání objednávky. V případě neuhrazení do 36 hodin, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat a od kupní smlouvy odstoupit. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9. Při prodeji zboží na Slovensko - se cena bude přepočítávat aktuálním kurzem.

5.10 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.11. Ceník služeb: 
a) skladné - 65 Kč / den 

b) balné - 48 Kč balík do 30kg, paleta 126 Kč

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího „Service Tech", Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, či na adresu elektronické pošty prodávajícího „ reklamace@servicetech.cz “ . V rámci odstoupení od kupní smlouvy či při reklamaci zboží, nebude zboží přijato pokud jej kupující zasílá na dobírku.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při žádosti o vrácení peněžních prostředků je potřeba vyplnit formulář pro vrácení peněz  a podepsaný nám jej zaslat emailem.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Objednané zboží ze strany kupujícího (na IČO) nevyměňujeme ani nejde vrátit.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je objem, rozměr nebo hmotnost balíku větší než jsou přepravcem maximální povolené rozměry, je nutno zásilku zaslat jako nadrozměrnou. V takovém případě si prodejce vyhrazuje právo na úpravu ceny dopravy dle aktuálního ceníku přepravní společnosti. Zákazník bude o této změně předem informován před zpracováním objednávky za účelem odsouhlasení této změny. Pokud kupující s jiným způsobem dodání zboží nesouhlasí, bude tímto jeho objednávka stornována.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen :

Zkontrolovat neporušenost obalů a neporušenost zboží, množství a kvalitu, v případě jakýchkoliv závad má zákazník povinnost toto neprodleně oznámit prodávajícímu a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky a to výhradně e-mailem na reklamace@servicetech.cz . Nadále je povinen doložit následující podklady viz níže. Bez těchto podkladů není možno reklamaci zahájit a bude automaticky zamítnuta.

 

A) poškození zásilky:

7.5. Pro náhradu škody způsobené přepravcem nám prosím doložte:

7.5.1. Doklad o obsahu balíku (např. dodací list, prodejní faktura atp.) s vyznačením poškozených položek a počtu poškozených kusů.

7.5.2. Fotodokumentace celého balíku (celý čitelný štítek, obal, výplňový materiál, zboží atp.).

7.5.3. Kopie Zápisu o škodě, pokud byl vystaven a pokud je zde potvrzeno, že balík nesl při doručení známky vnějšího poškození. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání . 

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.7. Zboží určitých značek (budete informování při vaší objednávce) prodáváme pouze a výhradně na IČO.

8.8. Zboží zakoupené na IČO podléhá záruce 12 měsíců pokud není stanovena jinak. Zboží zakoupené jako koncový spotřebitel, má záruku 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

8.9. Záruka se nevztahuje na části a součástky, které podléhají běžnému opotřebení. (gumičky, těsnění, kontrolky, baterie - pokud nejsou součástí výrobku a jiné)

8.10. Postup reklamace

8.10.1. Podnět k reklamaci odešlete na e-mail reklamace@servicetech.cz , spolu s přiloženým a řádně vyplněným Vzorový formulář pro uplatnění reklamace + nákupní fakturu (obdrželi jste při nákupu) foto nebo video dokumentací reklamované závady.
8.10.2. Následně Vás bude náš pracovník kontaktovat emailem do 5 pracovních dní s dalším postupem (oprava, výměna, odeslání na servis atd.).
8.10.3. Adresa pro odeslání zboží k reklamaci je

Service Tech, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, pokud nebylo s naším pracovníkem dohodnuto jinak.
8.10.4. Vyplněný a podepsaný vzorový formulář + nákupní faktura + reklamované zboží odešlete k REKLAMACI až po předchozí domluvě (viz. bod 1. a 2.)
8.10.5. Vzorový formulář pro uplatnění reklamace je v příloze (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete REKLAMOVAT zakoupený produkt).
8.10.6. Balík musí být viditelně opatřen nápisem "REKLAMACE GIGATRADE" jinak nebude k reklamaci přijat
8.10.7. Neodesílejte přes Českou poštu, jinak zásilka nebude k reklamaci přijata.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a nedodat zboží v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí
 • nedodává se
 • nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu v případě, že tato situace nastane. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Máte právo na výpis, opravu, výmaz, předání v převoditelném formátu, omezení, odvolání souhlasu, podání námitky a stížnost na dozorový úřad. 

10.10. Osobní údaje, které zákazníci e-shopu vyplňují, potřebuje naše společnost pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednaného zboží nebo služby. Jde o právní titul splnění smlouvy v souladu v článkem 6.1. b) Nařízení GDPR a vztahuje se na dobu plnění objednávky.

Po dodání zboží nebo služby jsme povinni tyto údaje uchovat z titulu právní povinnosti po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace dle § 620 zákona č. 89/2012 Sb.

Vystavené daňové doklady musíme z titulu právní povinnosti uchovávat 10 let podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35 a 35a. Po ukončení této lhůty budou vymazány.

Vaši e-mailovou adresu využijeme na zasílání obchodních sdělení, které se týkají obdobného zboží nebo služeb, které jste zakoupili. Jejich zasílání budete moci kdykoli ukončit pomocí kliknutí na odkaz uvedený v emailu. Jde o jednání na základě oprávněného zájmu, které je plně v souladu se zákonem 480/2004 Sb. a čl. 6.1 f) nařízení GDPR.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Právní zastoupení Michal Klemens, DiS. - údaje poskytuje: www.das.cz

D.A.S Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

         adresa pro doručování: Service Tech, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00

         adresa elektronické pošty info@gigatrade.cz“, telefon +420 703 994 748

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

14.1. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

14.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě zjištění: chybné ceny, změny kurzu, změny ceny dodavatelem, nebo vzniklé více náklady v rámci cen pohonných hmot, daní nebo mýta, upravit hodnoty i po učinění objednávky. V případě již otevřené objednávky, provozovatel bude o této skutečnosti písemně informovat zákazníka o změně. V případě neakceptace zákazníkem jedná se o důvod ke zrušení objednávky.

14.3. Akce doprava Zdarma - se týká pouze dopravce DPD a zásilek do váhy 30 kg a rozměrů 50 x 50 x 50 cm v rámci České republiky a dopravy na Slovensko do
váhy 20 kg a rozměrů 50 x 50 x 50 cm. V případě, že váha nebo rozměr bude nad uvedené, bude se účtovat přeprava dle platných ceníků a zákazník bude o tom informován. Tuto slevu nelze nijak nárokovat.

14.4. Vzhledem k dynamicky se měnícím cenám na trhu a nedostatku zboží, si tímto vyhrazujeme právo objednávku zrušit a odstoupit tímto od smlouvy či po předchozí domluvě cenu upravit dle aktuálních cen. Vzhledem k změnám cen našich dopravců, bude zákazník vždy informován o konečné ceně dopravy po dokončení objednávky.

14.5. Minimální hodnota objednávky je 1200 Kč

14.6. Veškeré fotografie zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní.
Zákazník bere na vědomí, že fotografie zboží v E-shopu mohou být pouze ilustrativní.
Naši výrobci si vyhrazují právo na změnu designu/redesign/úpravu šarže či součástek při zachování EAN/názvu produktu, aniž by tuto změnu promítl na aktuálním foto, které nám poskytují a aniž by nás o tomto informovali. 

V Ostravě dne 1. 1. 2024